Политикологија, вовед

Spread the love

Политикологијата, популарно позната и како „политички науки“ е социјална наука, која се справува со системите на владеење и анализата на политичките активности, политичките мисли и политичкото однесување.

Политикологијата се состои од бројни подредени полиња, вклучително и компаративна политика, политичка економија, меѓународни односи, политичка теорија, јавна администрација, јавна политика и политичка методологија. Освен тоа, политикологијата е поврзана со и црпи од полињата, како економија, право, социологија, историја, филозофија, географија, психологија/психијатрија, антропологија и невронаука.

Компаративната политика е наука на споредби и изучување на различните видови устави, политички актери, легислатива и сродните полиња, сето тоа од гледиште на внатрешната состојба. Меѓународните односи, пак, се однесуваат на интеракцијата меѓу државите нации, како и на меѓувладините и транснационалните организации. Политичката теорија повеќе се занимава со придонесот на разните класични и современи мислители и филозофи.

Политикологијата е методолошки разновидна и опфаќа голем број методи што потекнуваат од психологијата, социјалното истражување и когнитивната невронаука. Пристапите вклучуваат позитивизам, толкување, теорија на рационален избор, бехивеористика, структурализам, пост-структурализам, реализам, институционализам и плурализам.

Политикологијата, како една од социјалните науки во светот, користи методи и техники што се поврзани со следните видови истражувања:

  • истражувања од примарни извори: како историските документи и официјалните записи
  • истражувања од секундарни извори: како што се статиите во научни журнали, испитувањата на мислењата, статистичката анализа, студиите на случаи, експерименталното истражување и градењето модели.
(Visited 25 times, 1 visits today)