Музикологија

Spread the love

Музикологијата претставува научна анализа и студирање на музиката засновано врз истражувања. Иако музикологијата и нејзините теми обично спаѓаат во хуманистичките науки, истражувањето на музиката повеќе има научен фокус (психолошки, социолошки, акустички, невролошки, компутациски). Лицето што учествува во истражувањето на музиката се нарекува музиколог.

Музикологијата традиционално е поделена на три гранки: историска музикологија, систематска музикологија и етномузикологија. Етномузикологијата е студирање на музиката во нејзиниот етнички контекст. Систематската музикологија ги вклучува музичката теорија, естетиката, педагогијата, музичката акустика, науката и технологијата на музичките инструменти и музичките импликации на физиологијата, психологијата, социологијата, филозофијата и компутациите.

Когнитивната музикологија е збир на феномени што го опкружуваат когнитивното моделирање на музиката. Кога музиколозите изведуваат истражувања со помош на компјутери, нивното истражување честопати спаѓа во полето на компутациска музикологија.

Музичката терапија честопати е специјална форма на применета музикологија и иако понекогаш се смета за дел од вистинската музикологија, се смета и за поблиска до полињата на здравствена нега.

Создавање

Филозофските трендови од 19-тиот век, коишто предизвикале формалното музиколошко образование повторно да се воведе во универзитетите во Германија и Австрија, ги комбинирале методите на систематизација и еволуција. Такви модели можеле да се пронајдат не само во полето на физиолошка антропологија, туку и во тоа на културолошка антропологија.

Влијание врз тоа имале идеите на Хегел за подредување на „феномените“ од едноставни кон сложени, исто како што се подредени фазите на еволуцијата од примитивна до развиена и фазите на историјата од древна до модерна.

На почетокот во 1880-тите, компаративните методи сè повеќе се проширувале низ разните научни дисциплини, па така и во компаративната музикологија.

(Visited 22 times, 1 visits today)