Музикологија

Музикологијата претставува научна анализа и студирање на музиката засновано врз истражувања. Иако музикологијата и нејзините теми обично спаѓаат во хуманистичките науки, истражувањето на музиката повеќе…

Read More

Антропологија, потеклото и развојот на науката и името

Антропологијата претставува научно студирање на луѓето и однесувањето на луѓето, но и студирање на минатите и сегашните општества. Постојат неколку подгранки на антропологијата, а секоја…

Read More

Клучни концепти во теоријата на системи

Следните термини претставуваат клучни концепти што ќе ги пронајдете во литературата за теорија на системи: Систем: организиран ентитет што се состои од меѓуповрзани и меѓузависни…

Read More

Вовед во теорија на системи

Теорија на системи претставува интердисциплинарно изучување на системите. Дефиницијата за системот пак вели дека тој претставува кохезивна конгломерација на меѓуповрзани и меѓузависни делови, коишто се…

Read More

Употребата на факти за промовирање превенција на рак на социјалните медиуми е поефективно од употребата на приказни за лични трагедии

Кога се работи за пренесување на пораката за превенција на рак, јасните информации што доаѓаат од организациите што уживаат доверба во општеството, имаат поголем допир…

Read More